همچنین تیم آتش نشانی رشت،جام اخلاق مسابقات را ازآن خود کرد